2017-11-23     Adeli, Felicyty, Klemensa     "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł    

Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

 

Więcej informacji udzieli pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Bożena Czarnik tel. 33/8488-019.

 

- pobierz wniosek

 

  • Jeśli rodzina będzie ubiegać się na pierwsze dziecko (wszystkie dzieci) - świadczenie uzależnione od dochodu, należy dołączyć:
  1. Nakaz płatniczy (decyzja z 2014) / oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2014
  2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodaktowanych w roku 2014
  3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne w roku 2014

 

Akty prawne: