Strona główna -> Aktualności
MenuLinki
2018-02-24     Boguty, Bogusza, Macieja     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że gmina po raz kolejny zamierza przystąpić do Programu PONE realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie, w związku z tym w terminie do 28.02.2018 r. przyjmowane będą wnioski o dotację na wymianę istniejącego kotła na paliwo stałe na nowe zgodne z wytycznymi ekoprojektu.

Dodatkowe informacje dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 15
u koordynatora programu – Łukasz Brózda nr tel. 691 960 419
oraz na stronie WFOŚiGW w Krakowie

https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/program-ograniczenia-niskiej-emisji

Do pobrania W N I O S E K o udział w „Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Polanka Wielka”
 


Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza mieszkańców ulicy Ogrodowej, zamieszkałych od numerów parzystych 70 i nieparzystych 93, na spotkanie organizacyjne związane z rozpoczęta przebudową ulicy Ogrodowej.
Spotkanie odbędzie się na małej sali OSP w Polance Wielkiej w dniu 28.02.2018 (t.j. środa) o godzinie 16.00.
W ramach otrzymanego dofinasowania  z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019 rozpoczyna się II etap przebudowy ulicy Ogrodowej w Polance Wielkiej. Koszt zadania wynosi 1.915.376,33 zł z czego dofinasowanie wynosi 50% t.j. 957.688,16 zł.
Przebudowa planowo  potrwa do końca września 2018 roku, za utrudnienia w ruchu przepraszamy.


Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na zebranie wiejskie w dniu 4 marca 2018 roku o godzinie 11.45 na Sali OSP Polanka Wielka. Tematem spotkania będą:

- plany inwestycyjne na 2018 rok,

- dofinansowanie do wymiany ogrzewania,

- plany zagospodarowania terenu byłego centrum handlowego.


Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.


Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2018", informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.


Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 12 lutego do 28 lutego 2018 roku.


Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l)  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.420.2.4.2018.ASu z dnia 30.01.2018 r. (data wpływu) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o umorzeniu postępowania wszczętego w dniu 29.12.2017 r. na wniosek Gminy Polanka Wielka reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Janika: Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane Jan Janik, ul. Bolesławska 92a, 32-310 Klucze w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949, na odcinku Polanka Wielka – Przeciszów, od km 0+000,00 do km 2+106,80 (od Cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budową chodnika”.


1 [2] [3] [4]