MenuLinki
2016-02-08     Irminy, Piotra, Sylwii     "Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić". Aldona Różanek    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Zmiany w podatkach. | 2016-02-05

Najważniejsze zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy
o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie z dniem 01.01.2016 r.:


więcej >>


Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej | 2016-02-05

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej
o wyłożeniu do publicznego wglądu
spisu  inwentaryzacyjnego


więcej >>


INFORMACJA | 2016-02-03

Urząd Gminy w Polance Wielkiej przypomina, że rejestracja w Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej jest całkowicie bezpłatna.
Proszę o zapoznanie się z Komunikatem Ministerstwa Rozwoju w tym zakresie dostępnym pod adresem:


więcej >>


INFORMACJA | 2016-02-03

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  poz.1774 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od 04.02.2016r. do 26.02.2016r. zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na kolejny okres  do 3 lat tj.:
- działka nr 167/5 o pow.1210 m2  przeznaczonej do wydzierżawienia na składowanie 
   materiałów budowlanych.


    Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan


więcej >>


INFORMACJA O PRZYZNANIU DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU | 2016-02-03

Na podstawie art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. z 2015 poz.1515 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 8 Uchwały Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie wsparcie finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przyznał dotację celową Ludowemu Klubowi Sportowemu „STRUMIEŃ” w Polance Wielkiej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą „Dziecko aktywne - zdrowy dorosły” w kwocie: 80.000,00 zł.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Obwieszczenie OŚ.6220.3.2015.MJ z dnia 02.02.2016 r. | 2016-02-02

Na podstawie  art. 36  w związku z art. 35 § 3 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899 K ul. Słonecznej w Polance Wielkiej, na odcinku od km 00+000 do km 1+431” na wniosek Gminy Polanka Wielka  reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Marka Krawczyka Biuro Inżynierskie MK Sp. j. ul. Unii Europejskiej 10, 32-602 Oświęcim,


więcej >>


Informacja Komisji Inwentaryzacyjnej | 2016-02-02

Uprzejmie informuję o posiedzeniu Komisji Inwentaryzacyjnej w dniu 5 lutego  2015 roku  o godz. 9 oo w Urzędzie Gminy Polanka Wielka , sala nr 8.więcej >>


Informacje dotyczące naboru dzieci do przedszkola | 2016-02-01

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz kryteria drugiego etapu rekrutacji do Samorządowego Przedszkola   w Polance Wielkiej.


więcej >>


Komunikat Agencji Rynku Rolnego dotyczący dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany | 2016-02-01

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od  dnia 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. W przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zostaną określone po zakończeniu terminu składania wniosków w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, do dnia 30 września br.


więcej >>


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE! NAPISZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE SZWAJCARA! | 2016-02-01

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. zaprasza na szkolenia z zakresu pisania wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.


więcej >>


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej | 2016-01-29

Wójt Gminy informuję, iż Polanka Wielka przystąpiła do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który pozwoli wyznaczyć kierunki w celu poprawy oszczędności zużycia energii na terenie naszej Gminy.

W związku z powyższym do Państwa domów trafią przedstawiciele firmy CERENER Pana Łukasza Brózdy z odpowiednimi ulotkami i ankietami celem poinformowania każdego z Państwa o programie. Wszystkie informacje dostępne sa również na stronie internetowej:


więcej >>


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2016 r. | 2016-01-27

W oparciu art.11 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.856 z późn.zm.) podaje się do zaopiniowania – organizacjom społecznym, których...

więcej >>


Zwrot podatku akcyzowego. | 2016-01-27

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski na I półrocze 2016 roku, w ramach limitu określonego na 2016 rok.


więcej >>


Prośba do mieszkańców Gminy Polanka Wielka. | 2016-01-27

Zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców Gminy Polanka Wielka o udostępnienie starych, archiwalnych, jak też wykonanych w obecnym czasie zdjęć ukazujących miejscowe krajobrazy, wydarzenia, budynki, zwyczaje. Wdzięczni będziemy również za udostępnienie wszelkich materiałów historycznych dotyczących Polanki Wielkiej i jej mieszkańców.
Dokumenty i zdjęcia z krótkim opisem miejsca/zdarzenia, imieniem i nazwiskiem autora bądź właściciela prosimy przynieść do Publicznej Biblioteki GCK w Polance Wielkiej lub zadzwonić do Gminnego Centrum Kultury (33 84 88 459) z informacją o ich posiadaniu.
Po zeskanowaniu zdjęć i innych materiałów oryginały zostaną zwrócone właścicielom.

Materiały posłużą do opracowania Kroniki Polanki Wielkiej wydanej z okazji 25-lecia istnienia Gminy.

Wójt
(-) Grzegorz Gałgan


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.