MenuLinki
2018-03-22     Bogusława, Jagody, Katarzyny     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Sesja Rady Gminy Polanka Wielka | 2018-03-19

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka, dnia 28 marca 2018 roku, godzina 14.00.


więcej >>


POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY | 2018-03-19

W dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 18.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury oraz Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski


więcej >>


INFORMACJA w sprawie deratyzacji. | 2018-03-15

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Małop. z 2017, poz. 6242 z dnia 09.10.2017r., w  okresie wiosennym: od 9 kwietnia – do 30 maja 2018 roku.


więcej >>


Zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. | 2018-03-14

Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, iż w roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych na tzw. „potrzeby własne”.


więcej >>


Nabór na urzędników wyborczych - TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 6 KWIETNIA 2018 ROKU | 2018-03-14

Na podstawie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz z dnia 12 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,  Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.


więcej >>

Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet | 2018-02-20

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.


więcej >>


Kampania informacyjna "LSR w 2018" | 2018-02-07

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2018", informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.


więcej >>Obwieszczenie OŚ.6220.3.2017.KŻ z dnia 30.01.2018 r. | 2018-01-30

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l)  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.420.2.4.2018.ASu z dnia 30.01.2018 r. (data wpływu) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o umorzeniu postępowania wszczętego w dniu 29.12.2017 r. na wniosek Gminy Polanka Wielka reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Janika: Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane Jan Janik, ul. Bolesławska 92a, 32-310 Klucze w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949, na odcinku Polanka Wielka – Przeciszów, od km 0+000,00 do km 2+106,80 (od Cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budową chodnika”.


więcej >>


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE | 2018-01-29

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61; 32 – 607 Polanka Wielka. Stanowisko: inspektor ds. inwestycyjno-budowlanych.


więcej >>


ANKIETA DOLINY KARPIA | 2018-01-29

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu ocenę działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 2 lutego 2018 roku

Link do ankiety


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.